中华思想文化术语6
  Key Comcepts in Chinese Thoughtand Culture

 • 作   者:

  《中华思想文化术语》编委会

 • 出版社:

  外语教学与研究出版社

 • 语   言:

  中文

 • ¥21.00

 • 试    读 购    买 加入购物车
 • 导读
 • 汇聚中华文化思想精髓,推进中国声音世界传播。

 • 内容简介
 • 《中华思想文化术语(6)》立足于中华传统的思想文化,通过全面系统的整理与诠释,深度挖掘其中既能反映中华哲学思想、人文精神、思维方式、价值观念、文化特征,又具跨越时空、超过国度之意义,以及富有永恒魅力与当代价值的含义和内容,并将其译成英语等语言,让世界更客观、更全面地认识中国,了解中华民族的过去和现在,了解当代中国人及海外华人的精神世界,从而推动国家间的平等对话及不同文明间的交流借鉴。

 • 作者简介
 • 《中华思想文化术语》编委会,由袁济喜等人组成。

  袁济喜,中国人民大学国学院教授,中国人民大学孔子研究院学术委员,北京大学美学与美育研究中心客座教授。

  王博,北京大学副校长,教授,北京大学儒学研究院院长、道家研究中心主任。

  聂长顺,武汉大学中国传统文化中心教授、日本研究中心学术企划部部长。

  黄友义,曾任国际翻译家联盟副主席、外文局副局长兼总编辑、中国翻译协会秘书长,现任中国翻译协会副会长、全国翻译资格(水平)考试英语专家委员会主任

 • 目录
  • 版权页
  • 插页
  • “中华思想文化术语传播工程”专家团队
  • 前言
  • Foreword
  • ài mín zhě qiáng 爱民者强
  • bái mǎ fēi mǎ 白马非马
  • bǎo mín ér wáng 保民而王
  • bǎo mín 保民
  • bié míng 别名
  • zhàn fǎ bì běn yú zhèng shèng 战法必本于政胜
  • zhèngshēng 正声
  • zhèng tōng rén hé 政通人和
  • Zhūgōngdiào 诸宫调
  • zhuǎnyìduōshī 转益多师
  • zūn bēi biǎn tiè 尊碑贬帖
  • 术语表 List of Concepts
  • 中国历史年代简表 A Brief Chronology of Chinese History
  • bīng qiáng ér wú yì zhě cán 兵强而无义者残
  • bù wàng bǎi xìng zhī bìng 不忘百姓之病
  • cái 才
  • cháng zhōu cí pài 常州词派
  • chuánqí 传奇
  • dàjié 大节
  • dàshōushā 大收煞
  • dàxìnbùyuē 大信不约
  • dà yī tǒng 大一统
  • dìlǐ 地理
  • fǎ zhě suǒ yǐ ài mín yě 法者所以爱民也
  • fǎ zhě tiān zǐ suǒ yǔ tiān xià gōng gòng yě 法者天子所与天下公共也
  • fēnghuà 风化
  • gǎi yì bú gǎi jǐng 改邑不改井
  • gāng yì 刚毅
  • gēxíngti 歌行体
  • gōng ānpài 公安派
  • gōng gōng sī sī 公公私私
  • gòng míng 共名
  • gǒu lì guó jiā, bú qiú fù guì 苟利国家,不求富贵
  • gǔ, ròu 骨、肉
  • ɡuǎyù 寡欲
  • guó tài mín ān 国泰民安
  • guó wú yuàn mín yuē qiáng guó 国无怨民曰强国
  • guó yǐ yì wéi lì 国以义为利
  • hóng fàn 洪范
  • huàn zài tǔ bēng, bú zài wǎ jiě 患在土崩,不在瓦解
  • jiāo xué xiàng zhǎng 教学相长
  • jǔ xián róng zhòng 举贤容众
  • jūn zǐ yì yǐ wéi zhì 君子义以为质
  • jūn zǐ zhī jiāo 君子之交
  • Kǒnɡ Yán zhī lè 孔颜之乐
  • lì 力
  • lì 丽
  • mín wú xìn bú lì 民无信不立
  • mù nè 木讷
  • Qū Sòng 屈宋
  • rén 人
  • rén fù tiān shù 人副天数
  • rén zhě wú dí 仁者无敌
  • shàng xià tóng yù zhě shèng 上下同欲者胜
  • shí shū zhī dào 识书之道
  • shì yì shì yì 世异事异
  • shū zhě, sǎn yě 书者,散也
  • shuǐmòhuà 水墨画
  • shùn wú bú háng, guǒ wú bú chè 顺无不行,果无不彻
  • sù wèi ér xínɡ 素位而行
  • tiān mìng mí cháng 天命靡常
  • tiān rén gǎn yīng 天人感应
  • tiānwén 天文
  • tiān xià nǎi tiān xià zhī tiān xià 天下乃天下之天下
  • wéi biān sān jué 韦编三绝
  • wèi jǐ zhī xué 为己之学
  • wénrénhuà 文人画
  • wénzhì 文质
  • wòyóu 卧游
  • wú yònɡ zhī yònɡ 无用之用
  • wú dài dānɡ fēnɡ 吴带当风
  • wǔ háng xiàng shēng 五行相生
  • wǔ háng xiàng shèng 五行相胜
  • wǔyīn 五音
  • xí 习
  • xìwén 戏文
  • xiànɡshù 象数
  • xiǎojié 小节
  • xiǎoshōushā 小收煞
  • xiǎozhuàn 小篆
  • xiě qì tú mào 写气图貌
  • xíng qī yú wú xíng 刑期于无刑
  • háng shū 行书
  • xìng sān pǐn 性三品
  • xìng shàn è hún 性善恶混
  • xìng wú shàn wú è 性无善无恶
  • xiōng dì xì yú qiáng, wài yù qí wǔ 兄弟阋于墙,外御其侮
  • xiū jǐ ān rén 修己安人
  • yánɡ zhōu bā ɡuài 扬州八怪
  • yě wú yí xián 野无遗贤
  • yè luò guī gēn 叶落归根
  • yī huà 一画
  • yǐ guó wéi guó, yǐ tiān xià wéi tiān xià 以国为国,以天下为天下
  • yǐ xíng qù xíng 以刑去刑
  • yǐ xínɡ mèi dào 以形媚道
  • yǐ xínɡ xiě shén 以形写神
  • yìfǎ 义法
  • yīn 音
  • yōurén 优人
  • yù 欲
  • yuánzájù 元杂剧
  • yuànběn 院本
  展开